Emergency-hosting

Emergency VPS
$150.00 USD

Monthly

$500.00 Setup Fee
Emergency Dedicated
$300.00 USD

Monthly

$1000.00 Setup Fee